Learn & Sing the Chanukah Blessings

image24

Blessing 1

ָּברוּך ַא ָּתה ה ,' א -לֹהינוּ ֶמֶלךְ ָּהעֹוָּלם , ֲא ֶשר ִקְּד ָּשנוּ ְּב ִמ ְּצ ֹו ָּתיו ,ְּו ִצָּוּנוּ  ְּל ַהְּד ִליק ֵנר ֶשל ֲחנוּ ָּכה
Barukh atah Adonai Eloheinu melekh ha-olam,  asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu  l’hadlik neir shel Hanukkah.

Blessing 2

ברוּך ַא ָּתה ה ,' א -לֹהינוּ ֶמֶלךְ ָּהעֹוָּלם , ֶש ָּע ָּשה ִנ ִסים ַל ֲאב ֹו ֵתינוּ , ַב ָּי ִמים ָּה ֵהם וּ ַב ְּז ַמן ַה ֶזה.

Barukh atah Adonai Eloheinu melekh ha-olam, she-asah nisim la-avoteinu,  ba-yamim ha-heim u-va-z’man ha-zeh.

Blessing 3 (1st night ONLY)

ברוּך ַא ָּתה ה ,' א -לֹהינוּ ֶמֶלךְ ָּהעֹוָּלם , ֶש ֶה ח ָּינוּ ְּו ִק ְּי ָּמנוּ ְּו ִה ִג ָּענוּ ַל ְּז ַמן ַה ֶזה..

Barukh atah Adonai Eloheinu melekh ha-olam, she-heheyanu v’kiy’manu v’higi’anu la-z’man ha-zeh.

Praised are You Adonai our God, who rules the universe, instilling in us the holiness of mitzvot  by commanding us to light the lights of Hanukkah. 


Praised are you Adonai our God, who rules the universe,  accomplishing miracles for our ancestors from ancient days until our time. 


Praised are You Adonai our God, who rules the universe,  granting us life, sustaining us, and enabling us to reach this day.

Chanukah Blessings

The Story -- and it's really cool

A Chanukah Story 

Happy Chanukah

Children of TNT learning Chanukah Songs 

Chanukah 2

Chanukah Lesson 2